03654111 สุนทรียศาสตร์ทางการกีฬา (Aesthetics of Sport)

03654111 สุนทรียศาสตร์ทางการกีฬา (Aesthetics of Sport)                                      3(3-0-6)

รับรู้และความหมายของสุนทรียศาสตร์ทางการกีฬา การวิเคราะห์และสังเคราะห์การรับรู้ทางอารมณ์และพฤติกรรมสุนทรียภาพตามธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสุนทรียศาสตร์กับการกีฬา รูปแบบและการใช้เทคนิค

วิธีการผลิตสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างสุนทรียศาสตร์ทางการกีฬา

 Recognizing and meaning of aesthetics in sports. Analysing and synthesizing emotional awareness and aesthetics behaviour in nature. Relationship between aesthetics composition and sports.

Pattern utilization of variety of media production methods in creating aesthetics in sports.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย