03600012 เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)  

03600012 เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)                                                3(3-0-6)

พื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียว แหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การจัดการกากของเสีย
การผลิตและการผลิตภาพสีเขียว คาร์บอนเครดิตและรอยเท้าคาร์บอน การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเทคโนโลยีสมัยใหม่

Basic of sustainable development and green technology. Source of alternative and renewable resource. Energy conservation and management. Waste management. Green production and productivity.

Carbon credit and carbon footprint. Management of environmental impacts from modern technologies.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย