01175141 การเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ (Aerobic Dance for Health)  

01175141 การเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ (Aerobic Dance for Health)                 1(0-2-1)

คุณค่าและประโยชน์ของเต้นแอโรบิก ทักษะพื้นฐานการเต้นแอโรบิก ประเภทการเต้นแอโรบิก การกำหนดกิจกรรมการออกกำลังกาย การประยุกต์รูปแบบการเต้นแอโรบิกเพื่อออกกำลังกาย

Values and benefits of aerobic dance. Basic of aerobic dance. Aerobic dance in different styles. Exercise prescription. Applying aerobic dance for exercise.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย