03600014  การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์   (Creative Problem Solving and Critical Thinking Skills)

03600014  การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์                                       3(3-0-6)

                                                (Creative Problem Solving and Critical Thinking Skills)

การทําความเข้าใจปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข่อง ระเบียบวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ความคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดแนวขวาง เทคนิคและเครื่องมือช่วยสร้างแนวคิดและคําตอบ การรู้จักสังเกตและสงสัย ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ตรรกะและเหตุผลวิบัติ การรับฟังอย่างมีวิจารณญาณและการโต้แย้งดัวยเหตุผล

Understanding problems and their related factors. Systematic problem solving methodologies. Creative mindset and lateral thinking. Techniques and tools for creating ideas and solutions. Observant and questioning mind. Facts and opinions. Logic and fallacy. Critical listening and rational argument.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย