คำอธิบายกลุ่มสาระ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มสาระ คำอธิบาย
ศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) การมีชีวิตและการดำเนินชีวิตที่ดี อันประกอบด้วย การมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ สังคมและปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีการพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและเห็นใจคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การสร้างครอบครัวให้อบอุ่นมั่นคง สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564
กลุ่มสาระ จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ไม่น้อยกว่า…………….หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า … หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  “กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ”
หมายเหตุ :  นิสิตระดับปริญญาตรี จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปครบทุกกลุ่มสาระ จำนวน 5 กลุ่มสาระ

จำนวนรายวิชาจำแนกตามกลุ่มสาระ ตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564
กลุ่มสาระ จำนวนรายวิชา
ศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 17

 

 จำนวนไม่น้อยกว่า…..หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย
01005101 เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่  3(3-0-6) คณะเกษตร
01101101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไปในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) คณะเศรษฐศาสตร์
01131111 การเงินสำหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) คณะบริหารธุรกิจ
01177141 การแสวงหาความรู้ 3(3-0-6) คณะศึกษาศาสตร์
01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม  3(3-0-6) คณะวิศวกรรมศาสตร์
01242001 การออกแบบและธุรกิจผลิตภัณฑ์แนวสร้างสรรค์ 3(2-2-5) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
01387105 พุทธจริยศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01390104 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01418102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์
01453103 กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการใหม่ 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร์
01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี  3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999043 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999112 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน 3(2-3-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
02714101 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
02721121 การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
03600014 การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ 3(3-0-6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
03757123 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ