01131111  การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Finance for Entrepreneurs)

01131111  การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Finance for Entrepreneurs)                        3(3-0-6)

ความสัมพันธ์ของเงินทุนต่อการดำเนินธุรกิจ แหล่งเงินทุนและการพยากรณ์ความต้องการเงินทุน การแสวงเงินทุน การจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
สำหรับผู้ประกอบการจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น

The relationship of funds on business, sources of funds, anticipation, acquisition and effective financial allocation, risk management would encourage on the business long term existence.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย