01101101  เศรษฐศาสตร์ทั่วไปในกระแสโลกาภิวัตน์    (General Economics in Globalization)

01101101  เศรษฐศาสตร์ทั่วไปในกระแสโลกาภิวัตน์    (General Economics in Globalization)                                     3(3-0-6)

           เศรษฐศาสตร์และโลกรอบตัวเรา ระบบเศรษฐกิจ และรูปแบบการประกอบธุรกิจ การประยุกต์ตลาด อุปสงค์และอุปทานในชีวิตประจำวัน พฤติกรรมผู้บริโภค หน่วยผลิต ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลก ปัญหาทางเศรษฐกิจที่สำคัญ การเงินการธนาคารและการคลังในชีวิตประจำวัน เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ และเศรษฐกิจดิจิทัล

Economics and the world around us. Economic systems and business forms. Applications of markets, demand and supply in daily life. Behaviors of consumers and firms.
Relationship between Thai and world economy. Importance of economic problems. Money, banking and public finance in daily life. Thai economy in globalization and digital economy.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย