01175123วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ (Volleyball for Health)  

01175123  วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ (Volleyball for Health)                 1(0-2-1)

การออกกำลังกายด้วยกีฬาวอลเลย์บอล ทักษะและความรู้พื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล การประยุกต์กีฬาวอลเลย์บอลไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Exercise with volleyball sport. Fundamental volleyball skills and knowledge. Applying volleyball sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย