01175122  ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (Soccer for Health) 

01175122  ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (Soccer for Health)                1(0-2-1)

การออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอล ทักษะและความรู้พื้นฐานกีฬาฟุตบอลการประยุกต์กีฬาฟุตบอลไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Exercise with soccer sport. Fundamental soccer skills and knowledge. Applying soccer sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย