01350104  ศิลปะการอ่านคน  (Art of Reading People) 

01350104  ศิลปะการอ่านคน  (Art of Reading People)                                          3(3-0-6)

ความสำคัญของการอ่านคนต่อการใช้ชีวิตและทำงานในสังคมสมัยใหม่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมนุษย์ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม อารมณ์ความรู้สึกและการแสดงออก
ลักษณะและความหมายของภาษากายและท่าทาง มารยาทสากลและข้อห้ามในการสื่อสารด้วยภาษากายและท่าทาง การสร้างสัมพันธภาพและจัดการความขัดแย้ง

Importance of reading people towards living and working in modern society. Human cultural diversity.  Inter-cultural communication.  Emotions, feelings and expressions.
Characteristics and meaning of body language and posture.  Global etiquettes and taboos in communication through body language and posture.
Human relationship developing and conflict management.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย