01390102  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 

01390102  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)                                      3(3-0-6)

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ และแนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม เส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของโลกและของประเทศไทย
การเล่าเรื่องและการใช้สื่อในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีการศึกษานอกสถานที่

Definition, significance, components, patterns and trends of creative tourism. Roles, duties and characteristics of creative tourists.
Participation of creative tourists in the conservation of art and culture, local wisdom and environment. Creative tour routings and tourist activities of the world and Thailand.
Storytelling and media in creative tourism. Field trips required.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย