01390103  การท่องเที่ยวเพื่อความผาสุก (Tourism for Well-Being)

01390103  การท่องเที่ยวเพื่อความผาสุก (Tourism for Well-Being)                        3(3-0-6)

ความหมายและลักษณะของการท่องเที่ยวเพื่อความผาสุก รูปแบบ และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อการกินดีอยู่ดี การท่องเที่ยวทางกีฬา การท่องเที่ยวเพื่อการฟื้นฟูจิตใจ
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา และการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมความงาม การวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพใจการวางแผนเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก
กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่

Meaning and characteristics of tourism for well-being. Types and tourism activities related to tourism for good health, tourism for well-being, sports tourism, rehabilitation tourism, religious tourism and tourism for aesthetic purposes. Planning for improvement of physical and mental health problems. Planning for internal and external personality development. Case studies. Field trips required.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย