01402101  การรู้เท่าทันผลิตภัณฑ์เสริมความงาม (Beauty Products Literacy) 

01402101  การรู้เท่าทันผลิตภัณฑ์เสริมความงาม (Beauty Products Literacy)                 3(3-0-6)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความงาม เคมีภัณฑ์และความปลอดภัยในการใช้เครื่องสำอาง สารทางชีวเคมีและอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความงาม สารต้านอนุมูลอิสระ สมุนไพรและสารออกฤทธิ์ที่ใช้ในเวชสำอาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีเพื่อความงาม การเลือกใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน

General Knowledge on beauty, chemicals and safety in use of cosmetics, biochemical substances and their derivatives related to beauty, antioxidants, herbs and active ingredients in cosmeceuticals, dietary supplement for health and beauty, technology for beauty, choice of cosmetics in daily life.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย
wellness