03754271  ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ (English for Careers) 

03754271  ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ (English for Careers)                                    3(3-0-6)

                                               วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355103 หรือกำหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ

ศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ บันทึกข้อความ ประกาศ ตารางเวลา โฆษณา อีเมล และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การฟังและพูดบทสนทนาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

 English vocabulary and language expressions used in professional careers.  Memos, notices, schedules, advertisements, email and other relevant documents.

Listening and speaking in basic work-related conversations.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย