03754251  การเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ (English Paragraph Writing)

03754251  การเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ (English Paragraph Writing)                         3(3-0-6)

ความหมายและความสำคัญของการเขียนย่อหน้า คุณลักษณะของย่อหน้าที่ดี ขั้นตอนในการเขียนย่อหน้า ชนิดของการเขียนย่อหน้า การฝึกเขียนย่อหน้าสั้น

Definition and importance of paragraph writing. Characteristics of a good paragraph. Steps in writing a paragraph. Types of paragraph writing. Practice of writing short paragraphs.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย