01999013 พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizens)    

01999013 พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizens)                                                         3(2-2-5)

การเป็นพลเมืองดิจิทัล การเข้าถึงดิจิทัล สุขภาวะดิจิทัล  การค้าดิจิทัล การสื่อสารดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบดิจิทัล ความมั่นคงดิจิทัล จริยธรรมและกฎหมายดิจิทัล การรู้ดิจิทัล

Digital citizenship. Digital access. Digital health and wellness. Digital commerce. Digital communication. Digital rights and responsibilities. Digital security.
Digital etiquette and law. Digital literacy.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย