01460101  สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai Society and Culture)

01460101  สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai Society and Culture) 3(3-0-6)

แนวความคิด รูปแบบ และความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย การสังเกต การศึกษา และการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมร่วมสมัย ความเข้าใจต่อพลวัตและการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม
แนวโน้มของความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน

Concepts, patterns and relations in contemporary Thai society and culture; observations, studies and analysis of contemporary social phenomena; understanding of social dynamism,
socio-cultural adaptation; trends of socio-cultural relations in society.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย