01362301  ภาษาจีน V (Chinese V)

01362301  ภาษาจีน V (Chinese V)                                                                 3(3-0-6)

                                                           วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01362202

หลักไวยากรณ์และรูปประโยคซับซ้อนในระดับที่สูงขึ้น การอ่านงานเขียนขนาดสั้นเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาและโครงสร้างของประโยค การสนทนาโต้ตอบเรื่องทั่วไป

Grammar and complex sentence patterns at a higher level. Reading short texts to understand content and structure. Conversation on general topics.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย