01395101  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร I (Communicative Korean I)

01395101  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร I (Communicative Korean I)                           3(3-0-6)

อักษรเกาหลี ระบบเสียงภาษาเกาหลี โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

Korean script. Korean sound. Elementary structure and grammar. Skills of listening, speaking, reading and writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย