01395102  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร II (Communicative Korean II)

01395102  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร II (Communicative Korean II)                         3(3-0-6)

                                         วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01395101

โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ประโยคขั้นพื้นฐาน คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน

Elementary structure and grammar. Skills of listening, speaking, reading and writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย