01244101  การออกแบบเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (Design for Well-being)

01244101  การออกแบบเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (Design for Well-being)                           3(3-0-6)

มนุษย์กับความเป็นอยู่ที่ดี การคิดเชิงออกแบบ สภาพแวดล้อมและความยั่งยืน สภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อสุขภาพ สภาพแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี เมืองและพื้นที่สาธารณะ เกษตรกรรมในเมือง สวนบำบัด

สภาพแวดล้อมบำบัด นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ การอภิปรายและกรณีศึกษา

Human and well-being. Design thinking. Environment and sustainability. Environment for all. Products and services for health. Well-being environment. City and public space. Urban agriculture. Garden therapy.

Therapeutic environment. Innovation for elders. Discussion and case studies.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย