01240011  การออกแบบในชีวิตประจำวัน (Design in Everyday Life)

01240011  การออกแบบในชีวิตประจำวัน (Design in Everyday Life)                           3(3-0-6)

       แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบในชีวิตประจำวัน ความหมายและความสำคัญของการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงออกแบบ มูลฐานการออกแบบ การออกแบบเพื่อการสื่อสาร การออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบตกแต่งภายในและสถาปัตยกรรม การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

                       Basic concept of design in everyday life. Definition and importance of design. Creative thinking and design thinking. Design fundamental. Communication design. Product design.

Interior design and architecture. Design for environment.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย