01999031  มรดกอารยธรรมโลก (The Heritage of Civilization)

01999031  มรดกอารยธรรมโลก (The Heritage of Civilization)                                3(3-0-6)

มรดกอารยธรรมโลกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ภาษา วรรณคดี ศิลปะการแสดง ดนตรี ศิลปะ

World heritage from prehistory to the present. Historical background. Philosophy. Religion. Language. Literature. Performing arts. Music. Arts.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย