01354102  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร II  (Communicative Khmer II)     

01354102  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร II  (Communicative Khmer II)                           3(3-0-6)

                                          วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01354101

ไวยากรณ์ภาษาเขมรระดับกลาง ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนระดับกลาง คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

Intermediate Khmer grammar. Intermediate listening, speaking, reading, writing skills.  Vocabulary and expressions used in everyday life.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย
Language and Communication