01361101  การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น (Introductory Thai Usage)

01361101  การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น (Introductory Thai Usage)                                3(3-0-6)

การใช้ภาษาไทยในทักษะการฟัง การอ่าน  การพูด และการเขียน  ทักษะการฟังสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีวิจารณญาณ  ทักษะการอ่านสารตามหลักการและอ่านแบบวินิจสาร  ทักษะการพูดในชีวิตประจำวัน
และการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ และทักษะการเขียนในชีวิตประจำวันและการเขียนโครงการ

Use of Thai language in listening reading, speaking and writing  skills. Efficient and critical listening skill, principle and critical reading skill, daily life and public relation speaking skill,
and daily life and project writing skill.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย