01399106  การฟัง-พูดภาษาเวียดนาม (Vietnamese Listening and Speaking)

01399106  การฟัง-พูดภาษาเวียดนาม (Vietnamese Listening and Speaking)              3(3-0-6)

                                       วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01399104

ทักษะการฟังและพูดภาษาเวียดนาม เน้นการใช้ศัพท์สำนวนและประโยคในชีวิตประจำวัน

Listening and speaking skills in Vietnamese with emphasis on vocabulary, expressions and sentences in daily life.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย