01399105  การอ่านภาษาเวียดนาม (Vietnamese Reading)

01399105  การอ่านภาษาเวียดนาม (Vietnamese Reading)                                      3(3-0-6)

                                                วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01399104

หลักการอ่าน การอ่านบทคัดสรรภาษาเวียดนามที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันเพื่อจับใจความสำคัญและพูดรายงาน

Principles of reading. Reading selected Vietnamese articles related to daily life to grasp main ideas and giving oral reports.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย