01175133  กระโดดน้ำ (Diving)http://m.tri.be/195d

01175133  กระโดดน้ำ (Diving)                1(0-2-1)

ประวัติความเป็นมา เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการกระโดดน้ำกระดานแข็ง และกระโดดน้ำกระดานสปริง วิธีการและขั้นตอนของการกระโดดน้ำในระดับความสูงต่าง ๆ กัน การกระโดดน้ำในท่าต่าง ๆ การรักษาความปลอดภัยและกติกาการแข่งขัน

History, basic skills and techniques in diving, how to be saved from diving, regular and rules.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย