02717112  การเมืองไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai Politics)

02717112  การเมืองไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai Politics)                               3(3-0-6)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองภาคประชาชนของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับความเป็นพลเมือง โครงสร้างและสถาบันทางการเมืองของไทย อำนาจและกลุ่มผลประโยชน์ในการเมืองไทย ประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ

และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทหารกับการเมืองไทย สื่อกับการเมืองไทย ประเด็นปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบัน แนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต

Basic knowledge of important events relating to people’s politics of Thailand. Relationship between politics and citizenship. Thailand’s political structure and institutions. Power and interest groups in Thai politics.

Democracy, rights, freedom and political participation. Military and Thai politics. Media and Thai politics. Current issues in Thai politics. Future trends of Thai politics.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย