04355185  จานร่อนเพื่อสุขภาพ (Flying Disc for Health)  

04355185  จานร่อนเพื่อสุขภาพ (Flying Disc for Health)                                        1(0-2-1)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาจานร่อน ประวัติความเป็นมา ประเภท กติกาพื้นฐาน  ทักษะพื้นฐานของจานร่อนประเภทอัลติเมท เทคนิคและรูปแบบการเล่นเพื่อสุขภาพ

General knowledge about flying disc sport. History. Categories of flying disc. Basic rules. Basic skills of ultimate flying disc. Techniques and patterns of play for health.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย