01999023ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  

01999023ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)                             2(1-2-4)

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สำนักงานอัตโนมัติ การใช้งานอินเทอร์เน็ต จริยธรรมดิจิทัล

Computer hardware. System software. Computer security. Office automation software. Use of the Internet. Digital ethics.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย