03600013  เครื่องมือและทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น   (Essential Computer Tools and Skills)  

03600013  เครื่องมือและทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น   (Essential Computer Tools and Skills)                                          1(0-3-2)

เครื่องมือผลิตภาพและการประยุกต์ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือสื่อสาร ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีบนกลุ่มเมฆ
แบบฟอร์มและเอกสารออนไลน์ เครื่องมือสื่อประสมและการสร้างเนื้อหา

Productivity tools and its applications. Using the Internet for searching, collecting, and analyzing data. Communication tools. Computer security. Computer troubleshooting.
Cloud technology. Online forms and documents. Multimedia tools and content creation.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย