01453101  สิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights) 

01453101  สิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights)                                               3(3-0-6)

ความหมาย ความสำคัญของสิทธิมนุษยชน ประเภทและการคุ้มครองสิทธิ ขอบเขตและเจตคติเกี่ยวกับการใช้สิทธิและเสรีภาพภายใต้กฎหมายในบริบทของสังคมไทย หน้าที่ต่อการเคารพสิทธิของผู้อื่น
สมดุลระหว่างการใช้สิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายและความสงบเรียบร้อยในสังคม

Meaning, importance of human rights. Types and protection of rights. Scope and attitude of using rights and freedoms under the laws in context of Thai society.
Duties to respect other’s rights. Balance between using rights and freedoms under the laws and public order.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย