01455101  การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน (Global Politics in Daily Life) 

01455101  การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน (Global Politics in Daily Life)                      3(3-0-6)

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับมโนทัศน์และประเด็นปัญหาหลักของการเมืองโลก โครงสร้างการเมืองโลกสมัยใหม่ แนวโน้มใหม่และประเด็นใหม่ ๆ ของการเมืองโลก ผลกระทบของการเมืองโลกในชีวิตประจำวัน

Basic knowledge on concepts and major problem issues of global politics. Recent global political structure. New trends and issues of global politics. Effect of global politics in daily life.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย