01395105  การอ่านและรายงานภาษาเกาหลี  (Korean Reading and Oral Report)

01395105  การอ่านและรายงานภาษาเกาหลี  (Korean Reading and Oral Report)          3(3-0-6)

                                      วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01395104

หลักการอ่าน เพื่อการอ่านบทคัดสรรภาษาเกาหลีที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เพื่อจับใจความสำคัญ และพูดรายงาน

Principles of reading. Reading selected articles related to daily life to grasp main ideas and giving oral reports.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย