01395103  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร III (Communicative Korean III) 

01395103  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร III (Communicative Korean III)                        3(3-0-6)

                                        วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  01395102

โครงสร้างและหลักไวยากรณ์พื้นฐาน คำศัพท์และสำนวนในสถานการณ์เพื่อการติดต่อสื่อสาร สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจำวัน เขียนข้อความสั้น ๆ

Fundamental structure and grammar. Vocabulary and expressions in communicative situations. Conversation on everyday topics. Writing short passages.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย