01357103  ภาษาเยอรมันเบื้องต้น III (Elementary German III) 

01357103  ภาษาเยอรมันเบื้องต้น III (Elementary German III)                                  3(3-0-6)

                                            วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01357102

โครงสร้างของภาษาเยอรมัน หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น

Presentation of language structure and grammatical rules of the German language, vocabulary, idioms. Practice in listening, speaking, reading and writing at a higher level.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย