01357104  ภาษาเยอรมันเบื้องต้น IV (Elementary German IV) 

01357104  ภาษาเยอรมันเบื้องต้น IV (Elementary German IV)                                 3(3-0-6)

                                              วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01357103

โครงสร้างของภาษาเยอรมัน หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น

Presentation of significant structures of the German language. Practice in listening, speaking, reading and writing at a higher level.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย