02999037 ศิลปะแห่งสุนทรียศาสตร์เพื่อความสุข (Arts of Aesthetics for Happiness)

02999037 ศิลปะแห่งสุนทรียศาสตร์เพื่อความสุข (Arts of Aesthetics for Happiness)                               3(3-0-6)

แนวคิด ความหมาย และความเข้าใจต่อสุนทรียศาสตร์ การมองเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว การวิเคราะห์และประเมินตนเอง การค้นหาสุนทรียศาสตร์จากสิ่งรอบตัว การประยุกต์เพื่อการดำรงตนให้มีคุณค่าสร้างสรรค์ที่ดีงาม และมีความสุข

Concepts, definition, and understanding toward arts of aesthetics. Perception towards the value of surroundings. Self evaluation and assessment. Aesthetics searching from surroundings.

Aesthetics application for worthy, creation and happiness.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย