01175168  การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ (Jogging for Health)

01175168  การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ (Jogging for Health)                                        1(0-2-1)

การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมการวิ่งเหยาะ ทักษะและความรู้พื้นฐานการ
วิ่งเหยาะ การประยุกต์กิจกรรมการวิ่งเหยาะไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
แต่ละบุคคลในชีวิตประจำวันและสุขภาพสังคม

Exercise with jogging activity. Fundamental jogging skills and knowledge. Applying jogging activity to promote personal and social health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย