01175167  โยคะเพื่อสุขภาพ (Yoga  for Health)                                                   1(0-2-1)

01175167  โยคะเพื่อสุขภาพ (Yoga  for Health)                                                   1(0-2-1)

    การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมโยคะ ทักษะและความรู้พื้นฐานโยคะ การประยุกต์กิจกรรมโยคะไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพแต่ละบุคคลในชีวิตประจำวันและสุขภาพสังคม

    Exercise with yoga activity. Fundamental yoga skills and knowledge.  Applying yoga activity to promote personal and social health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย