01355109  ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษที่จำเป็น   (Essential English Listening-Speaking Skills)

01355109  ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษที่จำเป็น   (Essential English Listening-Speaking Skills)             (3-0-6)

        วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355103 หรือกำหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ

                      การฝึกทักษะฟัง-พูด โดยใช้กิจกรรมหลากหลายรูปแบบในหัวข้อต่าง ๆ และในปริบทต่าง ๆ การฟังเพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียด

                       Practicing listening and speaking skills through various activities in a variety of topics and contexts. Listening for gist and details.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย