01175169  การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม (Exercise for Developing Holistic Health) 

01175169  การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม (Exercise for Developing Holistic Health)                                    2(1-2-3)

                     หลักการและวิธีการออกกำลังกาย การบูรณาการการออกกำลังกายและสร้างโปรแกรมการออกกำลังกายแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งการประเมินสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง เพื่อคงไว้ซึ่งการมีสมรรถภาพทางกายและสุขภาพที่ดี

Principle and methods of exercise, integrates, and creation of holistic exercise program for health, including self-assessment of physical fitness and good health.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย