03654113  กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (Physical Activities for Modern Life)

03654113  กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (Physical Activities for Modern Life)        3(3-0-6)

ความสำคัญและประเภทของกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตกับสุขภาพ กิจกรรมทางกายสำหรับอโรคยา โภชนาการกับรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวัน รูปร่างและการควบคุมน้ำหนักตัว
การสร้างแรงจูงใจของกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ การเลือกกิจกรรมทางกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากการบาดเจ็บในกิจกรรมทางกาย กิจกรรมทางกายในยามว่าง

Significance and types of physical activities. Lifestyle behavior and health. Physical activities for illness free life without sickness. Nutrition and daily life. Shape and weight control.
Motivation of physical activities for health. Physical activity selection. First aid for injury of physical activities. Physical activities in free time.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย