03654114 โมบายแอปพลิเคชันสำหรับชีวิตยุคใหม่  (Mobile Applications for Modern Life)

03654114 โมบายแอปพลิเคชันสำหรับชีวิตยุคใหม่  (Mobile Applications for Modern Life)                                     3(3-0-6)

             หลักการและความสำคัญของแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อชีวิตยุคใหม่ การเลือกใช้แอปพลิเคชันให้เหมาะสมกับตนเอง การประยุกต์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก
และคลาวด์บนสมาร์ทโฟน การนำแอปพลิเคชันไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มของแอปพลิเคชันในอนาคต

Principles and importance of mobile applications for modern life. Choosing appropriate mobile applications. Application of social networks and cloud on smartphones.
Application of mobile applications in daily life. Related ethics and laws. Future trends in mobile applications.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย