01401201  พืชเพื่อการสร้างคุณค่าชีวิต (Plants for Value of Life Creation)

01401201  พืชเพื่อการสร้างคุณค่าชีวิต (Plants for Value of Life Creation)                    3(3-0-6)

การประยุกต์ใช้พืชเพื่อสร้างสุนทรียะในชีวิตประจำวัน ความหลายหลากของพืช การใช้พืชในทางเศรษฐกิจ อาหาร พลังงาน สุขภาพ การจัดตกแต่ง การจัดสวนงานศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม มีการศึกษานอกสถานที่

  Applications of plants for aesthetics in daily life. Plant Diversity. Utilization of plants for economy, food, energy, health, decoration, gardening, arts, local wisdom, and culture. Field trip required.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย