01357101  ภาษาเยอรมันเบื้องต้น I (Elementary German I)  

01357101  ภาษาเยอรมันเบื้องต้น I (Elementary German I)                                     3(3-0-6)

โครงสร้างที่สำคัญของภาษาเยอรมัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

Presentation of significant structures of the German language. Practice in listening, speaking, reading and writing.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย