01356104  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น IV (Elementary French IV)

01356104  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น IV (Elementary French IV)                                   3(3-0-6)

                                             วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01356103                                                                                                                                          

หลักไวยากรณ์ระดับกลางที่สูงขึ้น สนทนาโต้ตอบเรื่องทั่วไป อ่านเรื่องสั้น ๆ เพื่อเข้าใจเนื้อหาและโครงสร้างของประโยค

Upper-intermediate grammar level. General conversations. Reading shorts texts in order to understand the content and language structure.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย