01356103  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น III (Elementary French III)   

01356103  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น III (Elementary French III)                                    3(3-0-6)

                                             วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01356102

หลักไวยากรณ์ระดับกลาง ฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับที่สูงขึ้นสนทนาโต้ตอบในชีวิตประจำวัน

Intermediate grammar. Listening, speaking, reading and writing at a higher level. Conversations in daily life.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย