02728102  สารสีในงานศิลปะ 

02728102  สารสีในงานศิลปะ                                                                              3(3-0-6)

ความลับทางวิทยาศาสตร์เบื้องหลังงานศิลปะ สีที่ใช้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ เทคนิคและสีในศิลปะของกรีก โรมัน อียิปต์ เทคนิคการตรวจสอบศิลปะโบราณ กรณีศึกษา

The science secrets behind art. Prehistoric pigments. Techniques and pigments in art of Greek, Roman, Egyptian. Investigation techniques in art. Case study.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย